Velkommen til UniFactory
Personal menu
Søg

Det med småt (Salgs- og leveringsbetingelser)

Uniconta og 3. partsprodukter

Unifactory ApS hæfter ikke for fejl eller uhensigtsmæssigheder i 3. partsprodukter, herunder f.eks. Uniconta. Vi rådgiver vores kunder om valg af system ud fra vores erfaring, overbevisning og viden om produktet på tidspunktet, kunden vælger system. I systemer med løbende opdatering kan/vil der opstå fejl, som Unifactory ikke har adgang til at rette.

Ønsker kunden, at Unifactory skal indsende dokumentation til Uniconta eller andre 3. partsleverandører, gør vi gerne dette u/b, forudsat at kunden skriftligt dokumenterer, hvad fejlen består i, og hvordan den fremprovokeres. Dette skal være med skærmbilleder, der forklarer hvad man har gjort, og hvad der går galt. Fremsendes på mail til Unifactory som Word eller Excel dokument.

Ønsker kunden, at Unifactory skal undersøge og dokumentere emner for 3. part, betales 60% af den gældende vejledende timepris for kunder med gældende supportaftale, og 100% for kunder uden serviceaftale. Det samme gælder for arbejde med at rydde op eller på anden måde kompensere virkningerne af uhensigtsmæssigheder, efter disse er udbedret af 3. part.

Hvis der bestilles tilretninger eller forhandlerudviklede moduler til Uniconta, kan hverken Unifactory eller Uniconta ved indlæsning af nye versioner garantere, at tilretninger fortsat virker. Vi kan heller ikke garantere, at alle opdateringer / nye versioner af programmet kan indlæses uden konsulenthjælp, der som udgangspunkt vil blive debiteret. Undtaget fra denne betingelser er, hvis man tegner opdateringsaftale på bestilte tilretninger.

Ligeledes kan Unifactory ikke garantere, at Uniconta vil yde fri support på økonomidelen af Uniconta, hvis der er foretaget tilretninger.

Udskriftslayouts:

Hvis der er tilbudt tilretning af udskrifter, er den tilbudte pris baseret på, at kunden før opstart på tilretning af udskrifterne skriftligt på mail fremsender et færdigt layout på, hvordan udskrifterne (f.eks. en faktura) skal se ud. Såfremt kunden ikke leverer et færdigt layout før opstart, vil tilretninger af udskrifter blive debiteret efter medgået tid. Det samme gælder, hvis kunden senere ændrer på ønskerne til udskrifternes layout.

Den afgivne pris er uden inkludering af ”betingede” felter, d.v.s. felter der kun skal udskrives under givne forudsætninger. Disse felter laves efter medgået tid og er ikke inkluderet i den oplyste pris for udskrifter.

Hvis der bestilles udskrifter på flere sprog, f.eks. engelsk og tysk, er den afgivne pris baseret på den oversættelse, Uniconta har lagt ind i standardprogrammet. Ønskes en anden oversættelse, vil dette blive faktureret efter medgået tid eller nyt tilbud.

Prisen inkluderer altid kun ét layout pr. udskrift (f.eks. faktura). Ønsker kunden forskellige layouts, f.eks. fordi man handler på flere markeder, skal kunden skriftligt på mail advisere Unifactory herom, før endelig accept. Unifactory er herefter berettiget til at afgive et nyt tilbud – alternativt laves udskrifterne efter medgået tid.

Hvis I ønsker at tage udgangspunkt i layouts, Unifactory har udviklet, betales en basispris på kr. 2.000,- pr. layout, dog afhængig af mængden af tilretninger, I ønsker til layoutet. Jo flere tilretninger, jo lavere basispris.

Datakonvertering:

Hvis der bestilles konvertering af posteringer fra et andet økonomisystem til Uniconta, vil det være nødvendigt at afstemme saldi i det gamle system før konverteringen med saldi i Uniconta efter konverteringen (saldi skal være ens).

Den tilbudte konvertering inkluderer kun hjælp til at indlæse aftalte data fra et gammelt system til Uniconta, og til at konstatere, om saldi stemmer. Konverteringen inkluderer ikke konsulentydelser til at finde frem til årsagen, såfremt der efter konverteringen viser sig at være ubalance/difference mellem det gamle system og Uniconta.

Det er forudsat, at kunden leverer et færdigt dataudtræk. Skal Unifactory bruge tid på at få 3. part til at udlevere data, vil dette være mod særskilt betaling.

Med mindre andet er anført, foretages der kun udtræk af data fra fremmed system og indlæsning i Uniconta én gang.

Ønsker kunden gennem implementeringsfasen enten supplerende eller flere konverteringer, betales der for dette efter medgået tid.

Baseres konverteringen på konverteringsværktøjer, Uniconta eller 3. part stiller gratis til rådighed, omfatter konverteringen kun de data, disse konverteringsværktøjer kan håndtere. Evt. supplerende konvertering vil blive debiteret efter medgået tid.

Baseres konverteringen på individuel konvertering, vil kun basale stamdata, der ligger direkte i primære kartoteker som Finanskonto, Debitor, Kreditor og Vare blive konverteret. Data i undermenuer, f.eks. betalingsbetingelser, sprog, prislister, momskoder, er ikke omfattet, med mindre andet aftales specifikt.

Projektkoordinering, projektledelse og estimering af udvikling:

Implementering af et nyt ERP system kræver planlægning, koordinering og opfølgning. Omfanget heraf afhænger meget af, om projektet følger den af Unifactory og kunden aftalte implemen-teringsplan, og af om kunden undervejs kommer med nye ønsker til tilretninger eller ikke- fra starten af - planlagte statusmøder.

Unifactory udarbejder gratis den første tids- og implementeringsplan.

Tid medgået herefter til projektledelse/koordinering faktureres efter medgået tid på lige fod med undervisning, konvertering og udskriftstilretninger. Projektledelse er f.eks. udarbejdelse af tids- og aktivitetsplaner, revision af samme, koordinering af opgaver parterne imellem, koordinering med evt. andre involverede ansatte hos Unifactory, statusmøder og anden opfølgning på fremdriften i projektet.

Ønsker kunden at få estimeret nye tilretninger, der ikke er med i det tilbud, samarbejdet er indgået på basis af, debiteres konsulent- og programmørtid medgået til at undersøge behovene og hvordan de kan løses ved programmering efter medgået tid.

Undervisning og konsulenthjælp

Afgivne tilbud er baseret på vores formodning om behovet for undervisning og konsulenthjælp ud fra de oplysninger, I har givet os. Der er ikke tale om et fastpristilbud, og der faktureres efter medgået tid.

Unifactory ønsker, at I får implementeret Uniconta til den estimerede pris. Dette kræver en indsats af begge parter.

Såfremt estimatet overskrides, reducerer Unifactory sin timebetaling for ekstra timer som følger

  • Op til 20% merforbrug af timer – her gives ikke rabat på timeprisen

  • 30% - 49% merforbrug af timer – her gives 20% rabat på timeprisen

  • Fra 50% merforbrug af timer – her gives 35% rabat på timeprisen

Når I er i drift, overgås igen til normale timesatser.

Ovenstående regel gælder ikke, hvis I ikke følger de anbefalinger om øvning, workshop og test, vi giver jer før og undervejs i undervisningsforløbet.

Tilretninger:

I køber en brugsret til tilbudte tilretninger. Ejendomsretten forbliver hos UniFactory. Ved skifte til en evt. anden Uniconta partner, kan I videreføre brugsretten forudsat fortsat betaling af opdateringsabonnement på tilretningerne. Evt. ekstra tidsforbrug for UniFactory brugt på at få adgang til systemet efter partnerskifte, faktureres efter medgået tid. Foretager andre partnere tilretninger i jeres Uniconta, kan vi ikke garantere for, at vores løsninger fortsat vil virke. Evt. tidsforbrug til at udrede dette og evt. rette, vil være efter medgået tid eller særskilt tilbud.

Kunde ansvar:

Den ansvarlige hos kunden skal sørge for, at kundens personale under implementeringen er oplyst om, hvorvidt de har lov til at bestille ekstra arbejde udført.

Unifactory går ud fra, at hvis kundens personale beder os udføre arbejde, der jævnfør ovennævnte er ”ekstraarbejder”, har personalet prokura til dette.

Hvis kunden beder Unifactory om at foretage opsætning i systemet, overtager Unifactory ikke ansvaret for opsætningen. Det er vigtigt, at I som kunde forholder jer til, forstår og tjekker konteringsopsætningen, især på Debitor-, kreditor- og varegrupper og kombinationer heraf.

Hvis kunden har indsigelser til leverede tilretninger, udskrifter eller datakonvertering, skal denne ske senest 4 uger efter ydelsen er leveret fra Unifactory.

Support:

Vi tilbyder dedikeret support som en del af vores engagement i at sikre jeres succes. Vores supportydelser er designet til at yde hurtig og kompetent assistance, så I kan minimere nedetid og problemer.

Selvom vi stræber efter at levere fejlfri support, påtager Unifactory sig ikke ansvar for fejl, der måtte opstå som følge af brugen af vores supportydelser, herunder fejl forårsaget af misforståelser eller misinformation givet under supportsessioner af jeres brugere. Det er kundens ansvar at sørge for, at alle oplysninger om problemstillinger er korrekte ved indsendelse af supportanmodninger.

Alle supportydelser faktureres baseret på den tid, vores teknikere anvender på at adressere jeres henvendelse. Dette gælder uanset udfaldet af supportsessionen. Hvis et problem ikke kan løses, vil du stadig blive faktureret for den tid, der er anvendt på at forsøge at identificere og adressere problemet.

Vores supporttjenester faktureres månedligt og baseres på det valgte supportabonnement. Priser og specifikke vilkår for hvert supportabonnement er detaljeret i vores prislister og kontraktdokumentation.

Med mindre andet specifikt fremgår af tilbuddet, er løbende support under og efter implementeringen ikke inkluderet.

Andet:

Der tages forbehold for priser oplyst af 3. Partsleverandører (f.eks. Uniconta og Fakturafil).

Ved leje af Uniconta og andre 3. partsprodukter gælder disse leverandørers licens- og brugsvilkår.

Priserne er excl. Moms og evt. kørsel/transport.

Betaling:

Konsulentarbejde, udvikling og support leveres på klippekort af minimum 20 timer, der forudfaktureres med betaling netto 10 dage. 1. klippekort skal være betalt, før arbejdet påbegyndes.

Fakturaer på leje af Uniconta og 3. parts produkter skal ligeledes betales i henhold til betalingsbetingelserne på fakturaen. Sker dette ikke, vil adgangen til programmet blive lukket, indtil regningen er betalt (dog først efter advarsel herom).

Begrænset hæftelse:

Unifactory gør sit bedste for at sikre kunden en fejlfri og optimal installation. I tilfælde af fejl, der kan dokumenteres at være opstået på basis af Unifactory’s handlinger, vil Unifactory u/b for kunden udbedre fejlen, så godt om det er muligt indenfor rimelighedernes grænser.

Unifactory kan ikke i noget tilfælde gøres erstatningspligtig for et beløb større end det beløb, der er faktureret for den implementering, der måtte have genereret en fejl.

Nyhedsbreve og information pr. mail

Kunden accepterer, at Unifactory må informere kunden pr. email ved nyheder.

GDPR

Unifactory gemmer ingen personfølsomme oplysninger om personer i de virksomheder, vi handler med.

Vi gemmer oplysninger om navn, email adresse og telefonnummer, alene med det formål at kunne informere kunden, når det er nødvendigt, og at kunne oppebære aktiviteter, der er nødvendige for firmaets virke, f.eks. fakturering.

I sager der indebærer, at Unifactory bliver nødt til at gemme datakopier af kundens data (f.eks. ved konvertering af data mellem 2 systemer), accepterer kunden, at Unifactory opbevarer kopien i den period,e det er nødvendigt, for at kunne løse kundens opgave.

Unifactory forpligter sig til at slette kopier af kundens data, når opgaverne er løst.

Unifactory forpligter sig ligeledes til at opbevare kundens data på en måde, der forsøges afskærmet fra hackere og anden kopiering.

Fortrolighed:

Parterne er underlagt tavshed om de informationer om hinandens forretninger, der er en naturlig del af samarbejdet.